Polityka Prywatności

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Pana/Pani  danych osobowych w ramach klubu ENOKLUB.PL jest E-SHOP. SP. z o.o. Z siedzibą w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52a zwana dalej „Administratorem”
 2. Dane osobowe  przetwarzane  są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Z właścicielem witryny można skontaktować się poprzez adres email: biuro@enoklub.pl

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 1.  Cele zbierania danych osobowych  przez Administratora:
  1. zawarcie i realizacja Umowy Dostawy;
  2. marketing bezpośredni  produktów lub usług Administratora.
 2.  Odbiorcy danych osobowych  :  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora; 
 3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe w ramach klubu ENOKLUB.PL: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).  
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży .

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do procesu związanego z realizacją zamówienia i wykonania dostawy.
 2. Podstawą przetwarzania danych  jest konieczność realizacji umowy. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora w ramach klubu ENOKLUB.PL podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni  produktów lub usług przez  Administratora w ramach klubu ENOKLUB.PL).]

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Klient  ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora w ramach klubu ENOKLUB.PL, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub wstrzymania przetwarzania a nawet usunięcia danych osobowych klienta indywidualnego klubu ENOKLUB.PL należy skontaktować się  poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@enoklub.pl
 4. W przypadku udzielenia  zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego  produktów lub usług, Klient może odwołać ją w każdym czasie. W tym celu należy wysłać e-mail na adres:  biuro@enoklub.pl


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.